PRAVIDLA SOUTĚŽE “Nabij se Energií a vyhraj!”

Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže “Nabij se Energií a vyhraj!” (dále jen jako “soutěž”). Tato pravidla soutěže (dále jen jako “pravidla”) jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na webové stránce vyhlašovatele https://paddockdrink.cz/pravidla-souteze.

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107954 (dále jen jako “vyhlašovatel”).

2. Místo a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat na webové stránce vyhlašovatele https://paddockdrink.cz/soutez.
2.2. Soutěž bude probíhat od 19.10.2020 9:00 hod do 19.12.2020 23:59 hod (dále jen jako “doba trvání soutěže”).

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, jež je občanem České republiky starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, a která je způsobilá právně jednat. Do soutěže se tato osoba zapojí zakoupením dvou energy drinků Paddock Drink prodávaných a/nebo distribuovaných vyhlašovatelem v libovolném objemu a jejich vzájemné kombinaci (dále jen jako “energy drinky”) zakoupených v době trvání soutěže a vyplněním požadovaných informací na webové stránce https://paddockdrink.cz/soutez.
3.2. Požadovanými informacemi se rozumí jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum a čas z účtenky, která osvědčuje, že soutěžící zakoupil dva energy drinky v době trvání soutěže. Na účtence musí být dále zřetelně viditelné informace o datu a času nákupu. Odesláním webového formuláře s požadovanými informacemi se osoba stává soutěžícím.
3.3. V případě, že je do soutěže zaslána nečitelná účtenka, nebo účtenka, ze které není jednoznačně zřetelné, že soutěžící zakoupil dva energy drinky v době trvání soutěže, je soutěžící ze soutěže vyřazen.
3.4. Soutěžícím je povoleno zapojit se do soutěže opakovaně, podmínkou jejich opakované účasti je odeslání nové originální účtenky, se kterou se dříve soutěže neúčastnili.
3.5. Je zakázáno zapojit se do soutěže opakovaně s totožnou účtenkou, a to i v případě, že bude odeslána odlišnou osobou nebo osobou s odlišnou identifikační e-mailovou adresou. Tito soutěžící budou ze soutěže vyloučeni.
3.6. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém a obdobném poměru k vyhlašovateli a společnosti spadající do holdingové struktury společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno a jejich osoby blízké, dále pak osoby podílející se na zabezpečení průběhu soutěže.
3.7. Výherci se stane patnáct soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže stanovené v těchto pravidlech a kteří byli vylosováni.
3.8. Výherci jsou náhodně vylosováni v pořadí od 1. do 15. místa, přičemž v závislosti na svém umístění vyhrávají ceny specifikované v čl. 4. 1. těchto pravidel.
3.9. Výherci jsou uveřejněni prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích vyhlašovatele, a to konkrétně na facebookovém profilu vyhlašovatele na adrese https://www.facebook.com/paddockdrink a rovněž na instagramovém profilu vyhlašovatele na adrese https://www.instagram.com/paddock_drink dne 20.12.2020 v 9:00 hod. V tomto příspěvku jsou uveřejněna jména soutěžících společně s jejich umístěním.

4. Výhry v soutěži

4.1. Výhry v soutěži jsou následující:
– 1. místo: iPhone 11 Pro 64GB v hodnotě 29.990,- Kč
– 2. místo: Nintendo Switch v hodnotě 8.790,- Kč
– 3. místo: Beats Powerbeats Pro v hodnotě 6.699,- Kč
– 4. místo: konzole Nintendo Switch Lite v hodnotě 5.590,- Kč
– 5. místo: Beats Solo3 Wireless v hodnotě 4.590 Kč
– 6. místo: JBL Charge Essential v hodnotě 2.751,- Kč
– 7. místo: JBL bezdrátová sluchátka v hodnotě 2.790,- Kč
– 8. místo: JBL Charge Essential v hodnotě 2.751,- Kč
– 9. místo: JBL TUNE 220 TWS v hodnotě 2,790,- Kč
– 10. místo: konzole Game & Watch: Super Mario Bros v hodnotě 1.599,- Kč
– 11. a 12. místo: mikina Paddock v hodnotě 700,- Kč
– 13. a 14. místo: tričko Paddock v hodnotě 100,- Kč
– 15. místo: kšiltovka Paddock v hodnotě 100,- Kč
4.2. Po vylosování výherců jsou výherci kontaktováni na e-mail, pod kterým se do soutěže zapojili, přičemž jsou požádáni o zaslání jména a doručovací adresy, na kterou je následně výhra zaslána a dále jsou vyzváni k doložení fotografie soutěžní účtenky (tuto lze zaslat elektronicky emailem nebo písemně na adresu vyhlašovatele uvedenou v čl. 1.1. těchto pravidel). Sdělení těchto informací a zaslání soutěžní účtenky do 3 pracovních dní je podmínkou pro zaslání výhry výherci. Pokud výherce tyto informace ve výše uvedené lhůtě neposkytne, ztrácí nárok na výhru.
4.3. Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhry nebudou uděleny v případě, kdy vyhlašovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání některé z výher.

 

5. Osobní údaje

5.1. Vyhlašovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako “Nařízení”).
5.2. Soutěžící výslovně uděluje souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, může vyhlašovatel bezplatně užít a dále zpracovávat jeho jméno a příjmení, případně fotografii s ním pořízenou, a uveřejnit ji a sdílet v rámci propagace a reklamy ve sdělovacích prostředcích, zejména pak na soutěžní stránce a dále na webových, facebookových stránkách a instagramu či jiných sociálních sítích vyhlašovatele a to na dobu neurčitou, resp. do doby, kdy svůj souhlas odvolá, nejméně však na dobu 5 let od zahájení soutěže.
5.3. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s vyhlašovatelem v souvislosti s organizací soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele, případně také osobami uvedenými výše.
5.4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a zaslání výher. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele nebo na e-mail [email protected]. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu a dále na zpracování osobních údajů, ke kterýmžto je vyhlašovatel povinen nebo oprávněn na základě zákonem stanovených důvodů.
5.5. Odvolání souhlasu kdykoliv před odesláním výher povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.
5.6. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracování údajů, a v případě, že se domnívá, že vyhlašovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.7. Soutěžící bere na vědomí, že v souladu s čl. 12 Nařízení má zejména tato práva:
– právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
– právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
– právo na přístup k osobním údajům a zda jsou tyto zpracovávány či nikoliv;
– právo podat stížnost;
– právo na opravu osobních údajů;
– právo na výmaz osobních údajů;
– právo na omezení zpracování;
– právo na přenositelnost osobních údajů;
– právo vznést námitky;
– veškerá další práva přiznaná GDPR.

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy vyhlašovatele a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.
6.2. Tato soutěž a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České republiky. Případné spory v souvislosti se soutěží vzniklé budou rozhodovat věcně a místně příslušný soudy.
6.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel soutěže, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany soutěžícího nebo třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn činit kdykoliv v době trvání soutěže.
6.4. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mailovou adresu: [email protected] .

V Brně dne 13.10.2020