Společnosti Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613 00 Brno pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.paddockdrink.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem
  Žampachova 1721/4, 613 00 Brno (dále jen „Prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992
  Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost
  Prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného Kupujícím, jakožto spotřebitelem, prostřednictvím
  internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.paddockdrink.cz (dále jen „e-shop“).
 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou Kupujícím uplatňována práva Kupujícího vůči Prodávajícímu z
  odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 3. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od Prodávajícího, je právnickou
  osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
  výkonu povolání.
 4. Znění reklamačního řádu může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
  povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

2. ROZSAH REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně
   závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že
   v době, kdy Kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo
    výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle
    používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny
    podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 2.2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro
   kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
   odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
   zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3. PODMÍNKY, ZPŮSOB A UPLATNĚNÍ REKLAMACE

   1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a
    množství. V případě, že je zboží doručováno přímo Kupujícímu, prohlédne zboží sám Kupující. V případě, že je na
    základě informace uvedené Kupujícím v kupní smlouvě zboží doručováno jiné osobě (dále jen „příjemce zboží“), je
    Kupující povinen zajistit prohlédnutí zboží příjemcem zboží. Pokud je zjištěno poškození zboží, je Kupující či
    příjemce zboží povinen s kurýrem vyhotovit záznam o poškození zboží a ihned uplatit reklamaci zboží. Reklamace
    jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit neprodleně po jejich zjištění písemně
    na adrese provozovny prodávajícího společnosti Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613 00 Brno nebo zasláním fotografie dodaného zboží na e-mailovou adresu Prodávajícího.
   2. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit reklamaci v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato
    doba může však být prohlášením Prodávajícího v záručním listě stanovená delší.
   3. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.
    Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
   4. Reklamaci je oprávněn uplatnit Kupující, který Prodávajícímu prokáže, že je oprávněn k podání reklamace,
    zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží.
   5. Kupující musí při uplatnění reklamace Prodávajícímu sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti Prodávajícího
    za vady uplatňuje; touto volbou je Kupující vázán a není oprávněn ji následně měnit.
   6. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací ve lhůtě pro uplatnění reklamace dle čl. 3.1
    reklamačního řádu reklamované zboží a okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží, se považuje
    za okamžik uplatnění reklamace Kupujícím.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

   1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 10 pracovních
    dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace
    včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
    pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
   2. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání,
    případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   3. V případě, že je reklamace prodávajícím shledána jako oprávněná, má Kupující právo:
    • v případě podstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící
     věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy,
    • v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

    Ostatní nároky Kupujícího vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

   4. V případě, že Kupujícímu vznikne na základě reklamace nárok na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo
    dodáním chybějící věci a totožný typ zboží není možné kupujícímu dodat, nabídne Prodávající kupujícímu obdobné zboží
    ve stejné cenové relaci. V případě, že Kupující s dodáním obdobného zboží nevysloví souhlas, je oprávněn od kupní
    smlouvy odstoupit.
   5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám
    vadu způsobil.
   6. V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu. V případě
    zjevně neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně
    ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
   7. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u Prodávajícího bezodkladně po obdržení informace, že
    reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu, zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Nejpozději je
    Kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den po vyřízení reklamace. V případě, že si Kupující u
    Prodávající reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, je Prodávající oprávněn reklamované zboží na
    náklady Kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je Prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění
    reklamovaného zboží a náklady prodeje.
   8. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené
    slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od
    smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Toto je možné nejpozději do 30 dnů od doručení zboží.
   9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění
    tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout
    vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2019.