Společnosti Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613 00 Brno

1. PREAMBULE

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy vznikající na základě nákupu
  zboží a služeb v internetovém obchodě www.paddockdrink.cz, který je
  provozován společností Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107954,
  jakožto Prodávajícím a jejími klienty, jakožto Kupujícími.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující zasláním objednávky
  potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační
  řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem,
  před vlastním uskutečněním objednávky, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. DEFINICE

Prodávající – prodávajícím je společnost Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613
00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107954, která je zároveň
provozovatelem tohoto e-shopu.

 1. Kupující – kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím
  nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  Spotřebitel při uzavírání obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro
  bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy
  Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
  Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakožto i předpisy
  souvisejícími.
 3. Podnikatelem se rozumí:
  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsán v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např.
   svobodná povolání jako advokacie apod.),
  • a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 4. Individuální Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím je nadřazena těmto VOP.
 5. Spotřebitelská Smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
  Spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí evropským nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
  dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „GDPR“),
  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území České
  republiky. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše
  uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti
  provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a
  náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném právními předpisy. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně
  odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s
  aplikacemi třetích osob.
 2. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky
  obsahují platné identifikační údaje provozovatele e-shopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími.
  Poskytnuté osobní údaje je Prodávající oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění
  Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.
 3. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony se souhlasem znění těchto
  všeobecných  obchodních podmínek dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním
  případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy, či v rámci prohlížení
  internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto
  podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce,
  a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o
  některých službách informační společnosti, v platném znění, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním
  libovolné zprávy na email: [email protected]). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit
  třetí osobu jakožto zpracovatele.
 4. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z GDPR v platném
  znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
  přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě
  porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je
  např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či
  doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv
  vyplývajících z tohoto nařízení. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající
  zpracovává, či je vymazat, může jej o to požádat na e-mailové adrese [email protected] nebo na výše uvedené
  adrese Prodávajícího.
 5. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob podle ust. § 1767 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  ve znění platných předpisů, potvrzuje odesláním objednávky, že je oprávněn poskytnout osobní údaje těchto
  třetích osob včetně jejich souhlasu se zpracováním, zpřístupněním a ev. předáváním jejich osobních údajů za
  účelem a v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení. V takovém případě mohou být osobní údaje třetí osoby použity
  pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný
  souhlas.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému e-shopu.
 2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží a služeb Prodávajícím na e-shop, kupní smlouva
  vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu
  informativním e-mailem na zadaný e-mail Kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
 3. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
  zákonem stanovených důvodů.
 4. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém.
  Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je
  občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením
  smlouvy v českém jazyce. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním
  objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. CENA A PLATBA

 1. Nabídka a ceny uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy
  jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané
  hodnoty a všech souvisejících poplatků. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky
  dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po
  vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi
  Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží a služeb v době jejich objednání Kupujícím. Tímto
  ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí
  Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem v souladu s čl. 8.3 všeobecných obchodních
  podmínek.
 3. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 4. Platba předem bankovním převodem;
  • číslo účtu: 62578/5500,
  • účet vedený u Raiffeisenbank a.s,
  • IBAN: CZ6555000000000000062578,
  • SWIFT: RZBCCZPP.
 5. Platba dobírkou při převzetí zásilky.

6. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

 1. Prodávající není povinen dodat zboží či služby dříve, než Kupující uhradí kupní cenu v plné výši.
 2. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, případně přejímající osobě. Dostupnost zboží
  je uvedena vždy v detailu tohoto zboží. Prodávající odešle zboží nejpozději do 7 dní ode dne uzavření
  objednávky.
 3. Zboží je doručováno prostřednictvím těchto dopravců:
  1. PPL s.r.o.,
  2. Zásilkovna s.r.o.
 4. Způsob dopravy zboží určuje Kupující.
 5. Kupující nebo příjemce zboží je povinen potvrdit Prodávajícímu převzetí zboží. V případě, kdy tak odmítá učinit,
  vyhrazuje si Prodávající právo zboží Kupujícímu či příjemci nepředat a uložit jej u dopravce k vyzvednutí oproti
  písemnému potvrzení.

7. RÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní
  smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
  zbožím. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 věty první či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
  odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
  druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od
  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy
  může kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je k dispozici na webových stránkách
  Prodávajícího.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu prodávajícího:
  Paddock Drink s.r.o., IČ: 06547559, se sídlem Žampachova 1721/4, 613 00 Brno, či elektronicky na adresu
  elektronické pošty prodávajícího [email protected].
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1 všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku
  ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu.
  Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v
  tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 všeobecných obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
  prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím, a to stejným
  způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
  Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou
  tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté
  peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  To neplatí, jde-li o spotřebitelskou smlouvu.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na
  vrácení kupní ceny, s čímž Kupující výslovně souhlasí.
 5. Je-li společně se zbožím či službami poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a
  Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací
  smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
  dárek.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou
  potřebnou součinnost. 
 2. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5
  pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. 
 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.
  e) občanského zákoníku.
 4. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, je Kupující
  oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát –
  oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], http://adr.coi.cz/. Kupující může využít rovněž
  platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
  a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou
  Kupujícím v objednávce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy a/nebo
  VOP nebo v souvislosti s nimi. 
 2. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III.
  nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a
  Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“) smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným
  právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
  koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I., týkající se spotřebitelských smluv.
 3. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv
  případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro
  případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto
  článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a
  uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
  krajského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s
  nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů
  u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Brně.
 4. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
  nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2019.
 6. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti
  VOP pozdějších.
 7. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád.17